S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Jižní Morava čte

PRAVIDLA SOUTĚŽE Jižní Morava čte 2020, téma: svět v obrazech

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

Kategorie / počet účastníků na 1 projekt

Kategorie se nově nebudou dělit na jednotlivce a kolektivy, ale dle formy

  • 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / 1 účastník
  • 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / 1 účastník
  • 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník,
  • 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 – 5 účastníků
  • 5. kategorie volné tvorby (1. – 5. tř.) / 1 – 3 účastníci
  • 6. Kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 – 3 účastníci

Forma

  • Volná -  literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, 3D výtvarné modely.

Vyhlášení soutěže pro jednotlivé knihovny: červen – září 2020

Uzavření soutěže pro jednotlivé knihovny: 30. 10. 2020

Doručení vítězných prací do MZK max: 16. 11. 2020

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže:

  • 13.12.2020 Planetárium a Hvězdárna - pro vítěze 1., 2., 3. a 6. kategorie

5.12.2020 Divadlo Polárka - pro vítěze 4. a 5. Kategorie

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2020.

Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

V rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu.

 

II. Soutěžní práce

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte.

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Video může mít maximální rozsah 3 minuty.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma „Svět v obrazech“ musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě (týká se souborů ve formátu Microsoft Word, PDF) na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Termín pro odevzdání prací: 30. října 2020.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2020.

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media).

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné,

 

 

digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžní práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2020 v brněnském Divadle Polárka (4. a 5. kategorie) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (1., 2., 3. a 6. kategorie). Vstupenky na slavnostní setkání autorů nominovaných prací v Divadle Polárka budou vítězům zaslány.

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené
do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené
 do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

image